sannas-separator

Ympäristö- ja vastuullisuustyö

SANNÄSIN KARTANOSSA

Tavoitteemme on jatkuvasti ja johdonmukaisesti kehittää toimintamme ympäristöystävällisempään suuntaan.

Sannäsin Kartanon vastuullisuussitoumus

Ympäristösitoumukset

Sannäsin Kartano on sitoutunut toiminnassaan ympäristövaikutustensa seuraamiseen ja jatkuvaan keventämiseen. Ympäristötyön raameina ja suuntaviivoina toimii Green Key -ohjelma, sen kriteeristö ja jatkuvan parantamisen periaate. Sannäsin Kartanon ympäristötyötä koordinoimaan on nimetty ympäristövastaava, vastaanottopäällikkönä toimiva Heidi Gustafsson.

Sannäsin Kartanon hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022, mikä mahdollistaa jatkossa ilmastovaikutustemme yhä konkreettisemman seurannan sekä vaikutusten järjestelmällisen keventämisen kohdennetusti. Energian, veden ja muiden raaka-aineiden kestävässä käytössä hyvä suunnittelu ja ennakointi on toimintamme keskiössä. Se näkyy kokous- ja majoitustoiminnassamme esimerkiksi lämmityksen ja valaistuksen ajoittamisella ja rajaamisella vain kulloinkin käytössä oleviin rakennuksiin ja tiloihin. Vastaavalla huolellisella, ennakoivalla ja kokonaisvaltaisella suunnittelulla panostetaan kartanoravintolassa sekä kokoustarjoiluissa erityisesti ruokahävikin minimoimiseen tilauksia ja ruoanvalmistusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Kehitämme uudenlaisia kiertotalouteen tähtääviä käytäntöjä mm. ravintolassamme ja hankinnoissamme. Ruokahävikin ja jätteen määrän vähentäminen, uusien hankintojen tarpeenmukaisuuden ja ympäristökuorman arviointi sekä käytöstä poistuvien laitteiden ja huonekalujen asianmukainen uudelleenkäyttö tai kierrättäminen ovat ensimmäisiä kiertotalouteen tähtääviä askelia.

Kemikaalikuormamme määrään ja laatuun kiinnitämme huomiota muun muassa valitsemalla ympäristömerkittyjä puhdistus- ja pesuaineita aina kun se on mahdollista, käyttämällä niitä annostusohjeita noudattaen ja vain täysiä koneellisia pesten. Lannoitteita ja torjunta-aineita emme pääsääntöisesti käytä.

Sannäsin Kartanon alueella on hoidettujen puisto- ja puutarha-alueiden lisäksi monipuolista pelto-, metsä-, joki- ja niittyluontoa, joilla osaltamme vaalimme paikallisluonnon monimuotoisuutta. Maailmanlaajuisesti vaikutamme esimerkiksi välttämällä monimuotoisuutta köyhdyttävissä monokulttuureissa kasvatettujen raaka-aineiden käyttöä sekä vaarantuneiden, uhanlaisten tai ylikalastettujen lajien käyttöä.

Yhteiskuntavastuusitoumukset

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen ja turvallisen työympäristön ylläpitäminen varmistetaan varautumalla erilaisiin riskeihin ja turvallisuusuhkiin säännöllisesti päivitettävällä pelastussuunnitelmalla ja tarjoamalla koulutuksia (mm. ensiaputaidot ja ensisammutus), vakuuttamalla työntekijät työtapaturmavakuutuksella sekä nimeämällä työsuojeluvaltuutettu.

Sitoudumme noudattamaan kaikkia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia lakeja, säädöksiä ja sopimuksia. Samojen periaatteiden noudattamista edellytämme myös alihankkijoiltamme.

Kasveja, eläimiä tai historiallisia ja arkeologisia esineitä ei myydä, vaihdeta tai esitellä, eikä Sannäsin Kartanolla pidetä eläimiä. Mahdollisissa tapahtumissa vierailevien eläinten (mm. poniratsastus) hyvinvointi on tapahtumien toteutuksessa etusijalla.

 Sannäsin Kartano tiedottaa asiakkaitaan kestävään matkailuun liittyvistä kysymyksistä sekä niihin liittyvistä vastuullisuustavoitteistaan ja -toimistaan. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia oman loma- tai työmatkan ympäristökuorman keventämiseen erilaisten huoneista ja ravintolasta löytyvien vinkkien, ohjeiden ja ideoiden muodossa (veden- ja sähkönkulutus, lajittelu, ruokavalinnat, julkisten kulkuneuvojen käyttö jne.). Tieto ja toiveet kulkevat myös toiseen suuntaan, ja asiakkaiden aloitteita kuunnellaan herkällä korvalla kestävään matkailuun ja kokoustoimintaan liittyvissä huomioissa. Samaa vuoropuhelua käydään alihankkijoiden kanssa tavara- ja palveluhankintoja vertailtaessa ja suunniteltaessa.

Sannäsin Kartano on näkyvä toimija Porvoon seudulla ja erityisesti omassa kyläyhteisössään. Lähituottajien, tapahtumajärjestäjien sekä muiden lähialueen matkailutoimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä tarjoilujen, majoitusten sekä oheisohjelmien tiimoilla. Lisäksi olemme mukana mm. Porvoo Tours ja HelsinkiEast matkailuyhteisöissä, joissa osallistumme yhteisvoimin alueellisesti kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen.

Green Key

Sannäsin Kartanolle on myönnetty Green Key -sertifikaatti osoituksena vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä liiketoiminnasta. Green Key on kansainvälinen majoitusliikkeille suunniteltu sertifikaatti, joka kehittää kestävää matkailua nyt jo yli 65 maassa. Sertifikaatin omaavien yritysten tulee täyttää tiukat laatukriteerit mm. vähentämällä ympäristökuormitusta kuten veden- ja energiankulutusta, lisäämällä henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoutta, kierrättämällä sekä kannustamalla ekologiseen liikuntaan.

Lisätietoja Green Keystä http://greenkey.fi/